Програма по сектори

Въведение

Въведение

Уважаеми съграждани и съседи,

Представям ви ангажиментите, които поемам пред вас и за които ще се боря с всички сили да реализирам.

На първо място, подчертавам важната роля, която ще имат гражданите за района, защото те са най-важния инструмент за управление на районната администрация. В сложната система от взаимодействия между районна администрация и Столичния общински съвет, кмета и администрацията на Столична община, доставчици на обществени услуги и различни държавни институции и търговски дружества с държавно и общинско участие, хората, техните интереси и подкрепа са най-ценния ресурс за районния кмет. В този смисъл прозрачността в работата, качеството на административно обслужване, вниманието с което ще се отнасяме към всеки проблем и човек, изграждането на общност от позитивни и активни граждани са водещи приоритети.

За да се реализират изброените по-долу задачи, освен на гражданите, ще разчитам и на големите организации, които са в района. Смятам, че компания като SAP, Нов български университет, концесионерите на минералната вода и други успешни представители на бизнеса и обществото осъзнават своята роля за развитието на местната общност и могат да допринесат чрез разгръщането на програми за корпоративна социална отговорност. Следвайки своя профил, с активното съдействие на районната администрация, всяка организация може да мобилизира хора, идеи, влияние и ресурси за да подобри публичната и социална среда, в която функционира.

Важността на комуникацията със Столичния общински съвет ще намери израз в отправена покана за провеждане на едно или ежегодно изнесено заседание на територията на района. Така общинските съветници ще могат от първо лице да се запознаят с конкретните общи и индивидуални проблеми и да вплетат търсенето на техни решения в ежедневната си работа.

Разгръщането на конкретните ангажименти по теми и навлизането на програмата в  детайли е направено с ясното съзнание за комплексност на много от съществуващите проблеми и необходимостта от координирани усилия в няколко посоки за разрешаването на всеки казус. Такива сложни и многопластови въпроси са подобряване на чистотата на въздуха, комуникационната свързаност, инвестициите в социален капитал. Давам си сметка, че понякога може да възникнат и конфликтни точки – чрез изграждането на някои инфраструктурни обекти например, може да се привлече външен и транзитен за района трафик. Тези предизвикателства само засилват мотивацията ми да търся нови решения, да въвличам повече хора в работния процес и да преследвам до край безспорните каузи.

Важен приоритет, който трябва да бъде изведен пред другите въпроси е обособяването на вторичен градски център, или център на района. Всички анализи водят към бъдещия парк “Кукуряк”. Ако успеем в кратки срокове да реализираме един пакет от заявените намерения – напр. връзките на “Кукуряк” с парка в старата част, клина в Овча купел 1, НБУ и подхода към Овча купел 2, подобряването на връзките с обществен транспорт и велоалеи, тази облагородена територия има всички характеристики да се превърне в средищно място, пространство за култура и проекти, граждански инициативи, притегателен център за деца и възрастни и не на последно място – трансмисия за местния бизнес.

Програма по сектори